Tutaj jesteś: Sklepy internetowe > Artykuły związane z zakupami online
Poniedziałek, 26.06.2017, 177 dzień roku, Imieniny Jana, Pauliny, Rudolfiny


Czy?by prowadzenie firmy by?o ?atwiejsze?


2012-01-30 W 2011 r. nast?pi?a poprawa warunków prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w Polsce - tak wynika z raportu o warunkach prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w Polsce przygotowanego przez Zwi?zek Przedsi?biorców i Pracodawców oraz Centrum Adama Smitha


Redakcja GazetaPrawna.pl
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

?wi?teczna gor?czka przenosi si? do internetu


2011-12-02 Coraz cz??ciej prezenty pod choink? kupujemy w sieci. Wydajemy te? na nie coraz wi?cej ? co trzecia osoba nawet od 500 do 1000 z?.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Spory konsumenckie przez platform? internetow?, a nie s?dy


2011-11-29 KE zaproponowa?a we wtorek, by od 2015 r. kupuj?cy w sieci, bez wzgl?du na to, w którym kraju nabyli towar lub us?ug?, mogli rozstrzyga? spory ze sprzedawcami przez unijn? platform? internetow? zamiast na drodze s?dowej. Taka procedura mia?aby trwa? 30 dni.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

28 listopada dniem najwi?kszych zakupów internetowych w Europie


2011-11-26 Najbli?szy poniedzia?ek, 28 listopada, b?dzie w Europie dniem najwi?kszych w historii zakupów internetowych - szacuj? analitycy organizacji Visa Europe. W ci?gu ca?ego dnia konsumenci maj? wydawa? ?rednio 350 tys. euro na minut?.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

W internecie Polacy najcz??ciej kupuj? ksi??ki, filmy i muzyk?


2011-11-14 Produktami najcz??ciej kupowanymi w sklepach internetowych s? ksi??ki, filmy i muzyka - wynika z badania przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC. Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? internetowe zakupy sprz?tu elektronicznego i odzie?y.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Kwiatkowski: europejskie prawo dot. e-handlu - mo?e ju? za rok


2011-11-10 Rozpocz?te za polskiej prezydencji prace nad projektem unijnego rozporz?dzenia dot. u?atwie? w e-handlu maj? szans? zako?czy? si? za rok - oceni? w czwartek minister sprawiedliwo?ci Krzysztof Kwiatkowski.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

E-sklepom Polska ju? nie wystarcza


2011-11-07 Na eksport decyduje si? 75 proc. naszych sklepów internetowych. Ich sprzeda? zagraniczna tylko w trzech kwarta?ach tego roku przekroczy?a 155 mln dolarów, czyli jest wi?ksza ni? w ca?ym 2010 r.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

B?dzie ?atwiej handlowa? w sieci z zagranic?


2011-11-04 Dobra wiadomo?? dla polskich firm, które przez internet chc? sprzedawa? produkty i ?wiadczy? us?ugi elektroniczne konsumentom z innych krajów Unii.


Ma?gorzata Kryszkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Zabawki i ubranka w sieci: Smyk otwiera sklep internetowy


2011-11-04 Smyk, najwi?kszy gracz na polskim rynku zabawek i ubra? dla dzieci, otwiera sklep internetowy, oznajmia "Puls Biznesu".


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Nie zawsze mo?na zakaza? sprzeda?y kosmetyków w sieci


2011-10-20 Poza sprzeda?? lekarstw na recept? zakaz dystrybucji towarów przez internet jest zazwyczaj ograniczeniem konkurencji.


Dobromi?a Niedzielska-Jakubczyk
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Podatnicy aktywni w sieci nie rejestruj? prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej i nie wykazuj? realnych dochodów


2011-10-17 Referat internetowy we Wroc?awiu otrzyma? 400 wniosków z urz?dów o pomoc w udokumentowaniu aktywno?ci w sieci. Odpowiedzia? ju? na ok. 300 z nich - mówi Agnieszka Ma?nik, p.o. kierownika Referatu Handlu Internetowego w Izbie Skarbowej we Wroc?awiu.


Ewa Matyszewska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

UOKiK: sklep internetowy ponosi odpowiedzialno?? za nieterminow? dostaw?


2011-10-13 Rozpatrzenie reklamacji przesy?ki nie mo?e by? uzale?nione od sporz?dzania protoko?u szkody z kurierem. Dodatkowo w przypadku opó?nienia w dostawie przesy?ki klient sklepu internetowego musi mie? prawo odst?pienia od umowy. UOKiK ukara? spó?k? Electro.pl kar? w wysoko?ci 41 122 z?.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

E-sprzedawcy nie rozliczaj? podatków i dzi?ki temu mog? obni?a? ceny towarów


2011-10-13 Sprzedawcy internetowi obni?aj? ceny towarów, bo nie rozliczaj? podatków. Paczki maj? deklarowan? warto?? 45 euro, aby nie by?y ob?o?one c?em i VAT. Wed?ug ekspertów taki proceder jest zagro?ony sankcjami karnoskarbowymi.


Ewa Matyszewska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Klient e-sklepu zwróci towar w ci?gu 14 dni


2011-10-12 Przedsi?biorca nie b?dzie ju? móg? pobiera? od konsumenta dodatkowych op?at za to, ?e pozwoli? mu zap?aci? za towar kart? kredytow?.


Ma?gorzata Kryszkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

B?dziemy kupowa? w internecie na zasadach unijnych. Nie polskich


2011-10-11 Zlikwidowane zostan? ró?nice mi?dzy przepisami o umowach kupna i sprzeda?y w 27 krajach Unii Europejskiej. Pozwoli to nam robi? zakupy przez Internet na terenie ca?ej Unii.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

M??czy?ni cz??ciej kupuj? w sieci


2011-10-05 Statystyczny Europejczyk robi je raz na 2,5 tygodnia, podczas, gdy kobiety tylko raz w miesi?cu. Ogó?em w?ród 10 krajów UE online kupuje ju? 40 proc. konsumentów


Dominik Pisarek
Czytaj wi?cej na ekonomia24.pl

Polacy niezale?nie od wieku wci?? boj? si? korzysta? z sieci


2011-09-09 Potrafi to robi? jedynie 5 proc. osób maj?cych wi?cej ni? 60 lat. Z kolei m?odzi boj? si? rozsy?ania kompromituj?cych ich tre?ci


p.m.
Czytaj wi?cej na ekonomia24.pl

Internet to ko?o zamachowe PKB


2011-09-05 Do 2015 r. ten sektor gospodarki b?dzie si? rozwija? w ?redniorocznym tempie 14 proc. Jedynie w Rosji wska?nik b?dzie wy?szy


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na ekonomia24.pl

Zakupy internetowe w Unii z VAT i akcyz?


2011-09-01 Za zakupy w sieci zrealizowane w krajach UE podatnik zap?aci w cenie VAT niezale?nie od kwoty transakcji. Mo?e by? te? obci??ony akcyz?, gdy kupi napoje alkoholowe lub wyroby tytoniowe.


Ewa Matyszewska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Walka o przesy?ki e-biznesu


2011-08-23 Na dor?czaniu paczek z towarami kupionymi w Internecie mo?na zarobi? rocznie nawet 2 mld z? - informuje "Rzeczpospolita".


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Rosn? obawy przed zakupami w sieci


2011-08-19 Jedynie co trzeci Polak kupuje online. Coraz wi?cej osób boi si? zakupów na odleg?o??


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na rp.pl

Sklepy internetowe nie mog? by? anonimowe - przedsi?biorca musi poda?: nazw? firmy, NIP i adres


2011-08-16 Przedsi?biorca, otwieraj?c sklep internetowy, powinien umie?ci? na swojej stronie internetowej informacje o: nazwie firmy, NIP oraz siedzibie i adresie. Musi te? by? tam wywieszony regulamin sklepu.


Dziennik Gazeta Prawna
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Za przesy?k? p?aci e-sklep, a nie kupuj?cy


2011-08-09 Gdy klient rezygnuje z zakupów w sieci, sklep musi mu zwróci? op?at? za dostarczenie towaru


S?awomir Wikariak
Czytaj wi?cej na rp.pl

Aukcje internetowe: sprzedawca musi zwróci? koszty przesy?ki


2011-08-09 Internauci, którzy kupi? wybrakowany towar u prywatnych osób sprzedaj?cych na aukcjach internetowych, mog? odst?pi? od umowy. Sprzedawca musi wtedy zwróci? klientowi m.in. zap?acone za wadliw? rzecz pieni?dze - mówi Bartosz Maciejewski, prawnik z Kancelarii Prawniczej W?odzimierz G?owacki i Wspólnicy sp.k.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Prawdy i mity o zakupach grupowych w sieci


2011-08-06 Ju? kilka milionów Polaków skorzysta?o z internetowych serwisów zakupów grupowych. Wraz ze wzrostem liczby u?ytkowników pojawiaj? si? te? pytania. Czy oferowanie us?ug za pó? ceny op?aca si? firmom? A co z jako?ci? us?ug i reklamacjami dla klientów z kuponami zni?kowymi? Czas wys?a? kilka mitów do lamusa i skupi? si? na faktach


Informacja prasowa
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

?atwiej zwrócimy towar zakupiony w internecie


2011-08-04 Konsumenci b?d? mieli wi?cej czasu na zwrot kupionego przez internet towaru. Termin ten zosta? przed?u?ony z 7 do 14 dni.


Aneta Zwoli?ska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

UOKiK: jak oszukuj? sklepy internetowe


2011-08-04 Bezprawne obci??anie kosztami w zwi?zku ze zwrotem zakupionego towaru, skracanie ustawowego terminu na z?o?enie reklamacji - to niektóre z zakwestionowanych przez Prezes UOKiK praktyk przedsi?biorców zajmuj?cych si? handlem na odleg?o??.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Nie ma mocnych na Allegro


2011-08-03 W tym roku sprzeda? za po?rednictwem serwisu ma wynie?? 8,6 mld z?. To wi?cej ni? obroty e-sklepów w Polsce


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na rp.pl

Uwaga na aukcje internetowe. Nowe oszustwa "na s?upa" i "na fotk?"


2011-07-11 Ceg?a w paczce zamiast zamówionego towaru ? sztandarowy kant na portalach aukcyjnych ? przechodzi do historii. Oszu?ci wiedz?, ?e takie numery s? ?atwe do udowodnienia, a sprawc? mo?na szybko wy?ledzi?. Pomys?y s? dzi? bardziej finezyjne, ale równie bolesne dla oszukanych.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Mega afera w e-handlu


2011-07-09 Sze?? osób zarzuca ponad 2 tys. e-sklepów b??dy w umowach. Mog? zarobi? kilka milionów z?


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na rp.pl

Sprzeda? leków w internecie trzeba zg?osi? inspektorowi


2011-06-29 Przedsi?biorca prowadz?cy wysy?kow? sprzeda? leków w internecie musi zapewni? klientom mo?liwo?? skontaktowania si? telefonicznie z e-aptek?, by mogli dowiedzie? si? o jako?ci i bezpiecze?stwie stosowania produktu.


?ukasz Kuligowski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Raport UOKiK o rynku ksi??ek w internecie: Wzrost zakupów o ponad 100 procent w trzy lata


2011-06-27 Polski rynek zakupów ksi??ek, p?yt z muzyk? i gier charakteryzuje du?a liczba dzia?aj?cych na nim podmiotów, jednak najwi?ksi gracze s? silniejsi, ni? mog?oby to wynika? z ich procentowych udzia?ów - informuje raport Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Ochrona kupuj?cych online zostanie zwi?kszona - to cel polskiej prezydencji w UE


2011-06-24 Poprawa bezpiecze?stwa produktów nabywanych przez konsumentów oraz zwi?kszenie ich praw podczas robienia zakupów przez internet ? na takich dzia?aniach skupi si? UOKiK w czasie polskiej prezydencji.


Ma?gorzata Kryszkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Zakupy przez internet b?d? bezpieczniejsze - zobacz, jak zmieni? si? unijne przepisy


2011-06-23 PE przyj?? przepisy zwi?kszaj?ce prawa konsumentów robi?cych zakupy w sieci. Klienci b?d? mieli 14 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyn, a zamówiony artyku? b?dzie musia? do nich dotrze? w ci?gu góra 30 dni. Kraje UE maj? dwa lata na wdro?enie przepisów.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Rewolucja w internetowym handlu: konsumenci b?d? lepiej chronieni


2011-06-16 Rz?d pracuje nad przepisami, które maj? zreformowa? handel w polskim internecie. Przyj?te za?o?enia do projektu nowelizacji ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (dalej, ustawa) maj? na celu zapewnienie wi?kszej ochrony interesów konsumentów zawieraj?cych transakcje elektroniczne.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak sk?ada? reklamacj? na towary kupione w internecie


2011-06-15 Konsument, który kupuje towar lub us?ug? na wirtualnych portalach, mo?e odst?pi? od umowy w ci?gu 10 dni od zakupu.


?ukasz Sobiech
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Handlujesz w sieci? Rz?d zmusi ci? do podania twoich danych kontaktowych


2011-06-07 Sprzedawcy, dzia?aj?cy w internecie b?d? musieli podawa? swoje dane umo?liwiaj?ce klientom nawi?zanie szybkiego kontaktu z nimi - przewiduj? przyj?te przez rz?d we wtorek za?o?enia do projektu nowelizacji ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Przez internet kupuj? bogaci


2011-06-07 Zakupy w sklepach internetowych s? sporo ta?sze ni? w stacjonarnych, wi?c teoretycznie powinny by? popularne g?ównie w?ród osób zarabiaj?cych poni?ej ?redniej krajowej. Tymczasem ? jak wynika z bada? Payback Consumer Monitor ? w internecie kupuj? g?ównie bogaci.


Patrycja Otto
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

W sieci wydajemy wi?cej ni? W?osi i Hiszpanie


2011-06-04 W cztery lata warto?? e-handlu niemal si? podwoi, do 5,9 mld euro w 2015 roku. Polska jest pi?tym co do wielko?ci rynkiem internetowym w Unii. Zakupy szybko rosn?. B?dzie jeszcze lepiej, gdy przyb?dzie u?ytkowników w sieci


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na rp.pl

Uwaga na zakupy grupowe w internecie. Cz??? z nich to oszustwo


2011-05-30 Wabi?c u?ytkowników, serwisy pozwalaj?ce na dokonywanie ta?szych zakupów prze?cigaj? si? w jak najwi?kszych upustach. Problem w tym, ?e cz??? z nich to zwyczajne oszustwo, bo rabaty s? wy??cznie wirtualne


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Dzieci trac? pieni?dze w sieci. Ju? nawet 11-latkowie kupuj? przez internet


2011-05-25 Dla nastolatków zakupy w sieci s? równie zwyczajne jak te offline. Ju? nawet 11-latkowie kupuj? przez internet.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak bezpiecznie p?aci? w sklepach internetowych


2011-05-24 Skandal zwi?zany z wyciekiem danych 25 mln klientów, którzy kupowali w sklepie internetowym Sony, podwa?y? wiar? w bezpiecze?stwo transakcji w sieci. W jaki sposób chroni? dane zawarte na karcie kredytowej, by nie sta?y si? ?upem z?odziei?


Roman Grzyb
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Kiedy op?aca si? robi? e-zakupy za granic?


2011-05-23 Coraz wi?cej e-sklepów i platform aukcyjnych dzia?aj?cych na terenie Unii Europejskiej nie pobiera op?at za wys?anie zamówionych towarów do Polski. Za internetowe zakupy zrobione w USA ci?gle trzeba jednak zap?aci? minimum 4 dolary.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Amazon: e-ksi??ka rz?dzi! Sprzedali?my ich wi?cej ni? papierowych


2011-05-20 Najwi?ksza ksi?garnia internetowa na ?wiecie poinformowa?a, ?e sprzedaje wi?cej ksi??ek elektronicznych ni? papierowych.


vad, mib, AP, Bloomberg
Czytaj wi?cej na wyborcza.biz

Handel w internecie stanowi dochód


2011-05-19 Podatnik, który sprzedaje cz??ci samochodowe na portalu internetowym, uzyskuje przychód z dzia?alno?ci gospodarczej, nawet je?li takiej dzia?alno?ci nie zg?osi?.


?ukasz Zalewski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Google zap?aci wysok? kar? za przyjmowanie reklam od nielegalnych aptek


2011-05-13 Google prawdopodobnie doprowadzi do ugody w sprawie o publikowanie reklam aptek internetowych dzia?aj?cych niezgodnie z ameryka?skim prawem, na których zarobi? setki miliony dolarów. Google poinformowa? w tym tygodniu, ?e przeznacza 500 mln dol. na ewentualn? ugod? z Departamentem Sprawiedliwo?ci. Tego rz?du kara by?aby jedn? z najwy?szych w historii zap?aconych przez firm? oskar?an? przez rz?d o dzia?ania niezgodne z prawem.


ami
Czytaj wi?cej na wyborcza.biz

Jakie obowi?zki podatkowe ma kupuj?cy i sprzedaj?cy w sieci


2011-05-05 Sprzedaj?c lub kupuj?c produkty w internecie, trzeba pami?ta? o obowi?zkach wobec fiskusa. Aktywno?? internetowa podlega tym samym zasadom rozlicze? podatkowych co dzia?alno?? tradycyjna.


Ewa Konderak
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Handel w sieci podlega VAT


2011-04-29 Osoba zatrudniona na etacie oraz sprzedaj?ca w sposób systematyczny, zorganizowany i ci?g?y towary na portalu aukcyjnym jest obj?ta VAT-em.


?ukasz Zalewski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Uwaga na internetowe aukcje: sprzedaj? zdj?cia zamiast towarów


2011-04-27 Dzia?aj?cy w sieci naci?gacze wymy?lili nowy sposób na ?atwy zarobek. Zamiast telefonów komórkowych wystawiaj? na portalach aukcyjnych ich zdj?cia.


Ma?gorzata Kryszkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Tesco mo?e uruchomi? polski sklep internetowy na pocz?tku 2012 r.


2011-04-19 Tesco Polska pod koniec roku finansowego 2011/12 (ko?cz?cy si? w lutym) mo?e otworzy? sklep internetowy, poinformowali przedstawiciele spó?ki.


ISB
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Fiskus kontroluje transakcje w internecie. Wi?kszo?? sprzedawców nie p?aci podatków


2011-04-13 Wiele osób sprzedaje produkty za po?rednictwem serwisów internetowych, nie rejestruj?c dzia?alno?ci gospodarczej i nie p?ac?c podatków. Od 2 lat referat ds. handlu internetowego sprawdza transakcje w sieci. Na razie skontrolowano 1918 podmiotów z Polski dzia?aj?cych w internecie. Skuteczno?? czynno?ci prowadzonych przez referat wynosi 90 proc.


Ewa Matyszewska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Wielkie sieci handlowe ruszaj? na ?owy w internecie


2011-04-05 Rosn?ca konkurencja mi?dzy internetowymi sklepami spowodowa?a, ?e kusz? ju? nie tylko cenami, lecz tak?e dodatkowymi us?ugami, jak cho?by nieoprocentowane kredyty.


Patrycja Otto
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Zakupy grupowe interesuj? fiskusa


2011-03-30 Portal internetowy zarabia pobieraj?c mar?? od sprzedanych i wykorzystanych kuponów. ?rednio mar?a wynosi 20 proc. Mar?a ta jest przychodem do opodatkowania. Natomiast skutki podatkowe nie powstan? po stronie osób kupuj?cych towary lub us?ugi ze zni?kami.


Ewa Matyszewska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Amazon uruchamia now? us?ug?


2011-03-29 Darmowy, wirtualny dysk, który umo?liwia wgranie i ods?uchiwanie posiadanych utworów muzycznych. Google i Apple zostaj? w tyle


Reuters
Czytaj wi?cej na rp.pl

Nowe prawo UE: zakupy w sieci b?d? bezpieczniejsze


2011-03-24 Europarlamentarzy?ci poparli w czwartek nowe zasady zakupów w sieci, które lepiej zabezpiecz? klientów w UE. Do lipca Parlament Europejski ma porozumie? si? w tej sprawie z rz?dami krajów UE i ostatecznie przyj?? now? dyrektyw? o prawach konsumentów.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Empik próbowa? podbiera? klientów Merlinowi?


2011-03-24 Sklepy mimo zablokowania ich fuzji podtrzymuj? ch?? dalszej wspó?pracy. Jednak faktycznie trudno to zauwa?y?


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na rp.pl

Leku bez recepty nie kupisz w internetowej aptece


2011-03-16 Wprowadzenie definicji sprzeda?y wysy?kowej leków sprawi, ?e nie b?dzie ju? mo?na obchodzi? prawa przy internetowym handlu lekami na recept?.


?ukasz Kuligowski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Kiedy kupuj?cy w internecie skorzystaj? z b??dnej gwarancji


2011-03-16 Internauci, którzy robi? zakupy w wirtualnych sklepach, nie musz? si? obawia?, ?e strac? prawo do reklamacji, tylko dlatego ?e nie dostali dokumentu gwarancyjnego od sprzedawcy. Wystarczy zwróci? si? do niego z dowodem zakupu.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

TV-commerce, czyli kupowanie w sieci pilotem do telewizora


2011-03-14 Telezakupy prze?ywaj? drug? m?odo??. W?a?nie pojawi?y si? w nowym wydaniu: tv-commerce. To sklepy internetowe sprzedaj?ce swoje produkty za pomoc? telewizji.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

B?dzie uniwersalny zbiór zasad prawnych reguluj?cych handel w internecie


2011-03-10 Podczas prezydencji w Unii Europejskiej Polska zamierza stworzy? uniwersalny zbiór zasad prawnych reguluj?cych handel w internet.


Ma?gorzata Kryszkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Kobiety rz?dz? zakupami w internecie: zobacz profil prawdziwej e-konsumentki


2011-03-08 Liczba kobiet kupuj?cych w internecie ro?nie z roku na rok. W 2010 r. panie stanowi?y ju? 60 proc. osób robi?cych zakupy w e-sklepach. S? lepszymi klientami ni? m??czy?ni, bo wydaj? jednorazowo ?rednio 120 z?, a panowie ? 90 z?. W dodatku s? lojalnymi klientkami.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Polacy polubili zakupy w sieci: w 2010 roku w internecie wydali?my rekordowe 16 mld z?otych


2011-03-07 W zesz?ym roku w internecie wydali?my rekordowe 16 mld z?otych ? wynika z raportu ?E-commerce w Polsce w oczach internautów? przygotowanego przez firm? Gemius. W tym roku rynek ma si? zwi?kszy? o kolejne 15 proc. W takim tempie ju? w 2012 roku p?knie kolejna granica ? 20 mld z?otych.


Patrycja Otto
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak reklamowa? towary zakupione przez internet za granic?


2011-02-28 Coraz cz??ciej polscy konsumenci kupuj? buty, ubrania, komputery, sprz?t radiowo -telewizyjny za granic? korzystaj?c z Internetu. W ten sposób zawieraj? umowy na odleg?o?? i korzystaj? z przywilejów umo?liwiaj?cych oddanie zakupionego towaru.


Ma?gorzata Piasecka-Sobkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Czy sklep internetowy mo?e odpowiada? za zagubion? paczk?


2011-02-28 Przewo?nik ponosi odpowiedzialno?? za utrat? lub uszkodzenie towaru zamówionego w sklepie internetowym powsta?e od przyj?cia przesy?ki a? do jej wydania. Gdy pojawi si? kurier z przesy?k?, nale?y sprawdzi?, czy paczka dotar?a bez uszkodze?.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Sprzedawca nie zawsze zwraca pieni?dze za towar, który przesta? si? podoba? klientowi


2011-02-28 Gdy nabywcy przesta?o si? podoba? ubranie lub obuwie, to mo?e odda? je i ??da? zwrotu pieni?dzy tylko wówczas, gdy kupi? je za po?rednictwem Internetu, katalogu lub podczas prezentacji w domu klienta. Natomiast nie ma takiej mo?liwo?ci, gdy zrobi? zakupy w tradycyjnym sklepie.


Ma?gorzata Piasecka-Sobkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

M-commerce, czyli pora na handlowanie przez smartfony


2011-02-24 Prognozy mówi?, ?e coraz wi?cej osób b?dzie si? z internetem ??czy? przez smartfony. To powód, by sklepy ju? dzi? my?la?y o rozbudowaniu swych kana?ów sprzeda?y. Jednak trzeba pami?ta?, ?e istniej? istotne ró?nice mi?dzy e-commerce i m-commerce.


Marek Ja?lan
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Operatorzy pocztowi walcz? o e-handel


2011-02-17 Polacy wydali w ubieg?ym roku na zakupy w sieci kilkana?cie mld z?, a w tym roku kwota ta wzro?nie o kolejne kilkadziesi?t procent. Kupione towary kto? musi dostarczy?. Poczta Polska i jej prywatni konkurenci widz? swoj? przysz?o?? na rynku e-handlu.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

BZ WBK oraz Mennica Polska otworzy?y sklep internetowy ze z?otymi sztabkami


2011-02-17 BZ WBK oraz Mennica Polska otworzy?y sklep internetowy, w którym mo?na kupi? z?ote sztabki. Najmniejsza, 5-gramowa kosztowa?a wczoraj 840 z?, najwi?ksza, o wadze 250 g ? 34 845 z?.


Jsu
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Empik b?dzie walczy? o Merlina, odwo?a si? od decyzji UOKiK


2011-02-15 Grupa Empik Media & Fashion, w?a?ciciel sklepu Empik.com z?o?y do ko?ca tygodnia odwo?anie od decyzji UOKiK, zakazuj?cej przej?cia Merlina


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Minister sprawiedliwo?ci walczy z dyskryminacj? polskich intenautów w e-sklepach


2011-02-14 Wielu Polaków próbuj?c zrobi? zakupy w e-sklepach zachodniej Europy, spotka?o si? z odmow?. Rz?d chce przeforsowa? w Unii przepisy, dzi?ki którym towary z Zachodu b?dziemy mogli kupowa? w e-sklepach ju? bez k?opotu - informuje "Metro". Z dyskryminacj? internautów chce rozprawi? si? minister sprawiedliwo?ci Krzysztof Kwiatkowski, który sam przekona? si?, ?e cz??? zagranicznych e-sklepów traktuje nas jak klientów drugiej kategorii.


PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Walentynki to najlepszy okres dla kwiaciarni


2011-02-12 Walentynki to najlepszy dla kwiaciarni dzie? w roku. 14 lutego mog? zwi?kszy? swoje obroty decyduj?c si? na sprzeda? tradycyjn? i handel przez internet.


Patrycja Otto
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Sex shopy rosn? w internecie


2011-02-10 Co dwudziesty polski internauta kupuj?cy w sieci korzysta z oferty e-sex shopów. Ich obroty zwi?kszaj? si? z roku na rok.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Merlin.pl szuka nowego inwestora - to efekt nie przej?cia sklepu przez Empik


2011-02-08 Merlin.pl, najstarszy polski e-sklep z ksi??kami i multimediami znów szuka inwestora. To efekt braku zgody UOKiK na przej?cie sklepu przez Empik.


Mf
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Apteki internetowe nie omin? ju? zakazu sprzeda?y leków wydawanych na recept?


2011-02-07 Wprowadzenie definicji wysy?kowej sprzeda?y leków spowoduje, ?e nie b?dzie ju? mo?liwe kupowanie leku na recept? w sklepach internetowych.


?ukasz Kuligowski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Rzeczy zakupione w sieci mo?na ?atwo zwróci?


2011-02-07 W?ród konsumentów wci?? panuje mit zwrotu towaru do ka?dego sprzedawcy, w ka?dej sytuacji. Tymczasem jest to mo?liwe tylko w okre?lonych prawem przypadkach. Problem ze zwrotem mo?e pojawi? si? przy zakupie na odleg?o??, w opcji licytacji.


Pawe? Sikora
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Polacy szturmuj? sklepy w sieci


2011-02-02 W tym roku e-sklepy zwi?ksz? sprzeda? o 1 mld z?, do 7,5 mld z?. To najlepiej od lat. Na tle innych krajów to jednak wci?? ma?o. Najch?tniej kupujemy w sieci elektronik?, najmocniej zyskuj? ksi??ki, filmy i ?ywno??


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Polskie sklepy internetowe rosn? najszybciej w Europie


2011-02-02 W ubieg?ym roku w sklepach internetowych kupili?my ?rednio 16 tanich produktów na ??czn? sum? 367 euro. Wydali?my na nie a? o 35 proc. wi?cej ni? w roku 2009.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Sklep internetowy sprawdzi wiek klienta kupuj?cego alkohol


2011-02-01 Sprzedawca internetowy ma obowi?zek upewni? si?, czy klient ma ju? sko?czone 18 lat. W tym celu mo?e ??da? podania numeru PESEL.


?ukasz Kuligowski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Sporadyczna sprzeda? na aukcji internetowej bez PIT


2011-02-01 Osoba, która okazjonalnie sprzedawa?a rzeczy na aukcjach internetowych, nie b?dzie p?aci? podatku PIT, je?li do czasu sprzeda?y by?a ich w?a?cicielem d?u?ej ni? sze?? miesi?cy.


Przemys?aw Molik
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

E-sklep zarobi, je?li tanio wy?le towar


2011-01-27 Na rynku pojawia si? coraz wi?cej integratorów us?ug kurierskich. To dobra wiadomo?? dla nowo otwartych sklepów internetowych bo spadaj? ceny przesy?ek towaru.


Patrycja Otto
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Sklepy internetowe otwieraj? filie na Facebooku


2011-01-20 Ju? ponad 500 polskich sklepów internetowych otworzy?o swoje filie na Facebooku. S? w?ród nich zarówno du?e i znane marki, jak Vobis.pl czy Komputronik.pl, jak i dopiero te startuj?ce w handlu internetowym.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

W jaki sposób sklep internetowy mo?e sprawdzi? wiek nabywcy alkoholu


2011-01-18 Sklep internetowy mo?e sprawdzi? wiek nabywcy alkoholu ??daj?c podania np. numeru PESEL.


?k
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Ranking sklepów internetowych: e-handel wabi nowych klientów


2011-01-12 W polskiej sieci dzia?a ok. 7 tysi?cy mniejszych i wi?kszych sklepów internetowych ? dwa razy wi?cej ni? jeszcze trzy lata temu. W ci?gu tego roku liczba e-sklepów prawdopodobnie przekroczy magiczny próg 10 tysi?cy. 2011 rok ma by? prze?omowy tak?e pod wzgl?dem ca?kiem nowych technik u?atwiaj?cych zakupy w sieci.


Sylwia Czubkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Prezent z internetu mo?na zwróci? w 10 dni


2010-12-29 Osoba kupuj?ca prezenty w internecie mo?e si? wycofa? z takiej transakcji (zwróci? prezent) w ci?gu 10 dni od dostarczenia towaru. Rozpakowanej p?yty nie uda si? zwróci?.


Agnieszka Bobowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Internet: Zakupy w sieci nie zawsze s? tanie


2010-12-13 Zakupy w sieci s? coraz mniej atrakcyjne cenowo. Niektóre produkty taniej ni? w internecie kupimy w elektromarketach, które zmniejszaj? swoje mar?e.


Patrycja Otto
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak bezpiecznie p?aci? kart? przez Internet


2010-11-30 Zakupy przez Internet zyskuj? w?ród Polaków coraz wi?ksz? popularno??. Do kupuj?cych przemawia przede wszystkim wi?kszy wybór towarów, oszcz?dno?? czasu, a w szczególno?ci ni?sza cena w porównaniu do tej oferowanej przez tradycyjne punkty sprzeda?y.


Andrzej Jaworski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Polski e-handel jest wart 13,43 mld z?


2010-11-30 W minionym roku Polacy wydali na e-handel 13,43 mld z?. Wzrost rynku nie by? ju? tak spektakularny jak w latach poprzednich ? wynika z danych Stowarzyszenia Marketingu Bezpo?redniego.


Micha? Krogulski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak zwróci? towar zakupiony przez Internet


2010-11-30 Klienci, którzy robi? zakupy korzystaj?c z Internetu, telesprzeda?y, z formularza zamówienia lub katalogu mog? w ci?gu 10 dni odst?pi? od umowy nawet wówczas gdy towar nie ma wady. Sprzedawca nie mo?e ograniczy? ich prawa do odst?pienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego przez Internet.


Ma?gorzata Piasecka-Sobkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Czy kupuj?cy on-line ma prawo odst?pienia od umowy


2010-11-18 IWONA PASIERBIAK mówi o prawie kupuj?cych online do odst?pienia od umowy i konsekwencjach orzeczenia Europejskiego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci


Krzysztof Polak
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Markety walcz? ze sklepami internetowymi o pieni?dze na ?wi?teczne prezenty


2010-11-16 Szykuje si? wojna mi?dzy sklepami tradycyjnymi a tymi z sieci. Stawk? jest 11 miliardów z?otych, które w tym roku chc? wyda? Polacy na ?wi?teczne prezenty.


Patrycja Otto
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Aukcje internetowe "kup teraz": nabywca mo?e zerwa? umow? w ci?gu 10 dni


2010-11-16 O?wiadczenie o odst?pieniu w ci?gu dziesi?ciu dni od umowy zawartej na odleg?o?? przys?uguje tak?e tym konsumentom, którzy nabyli towar od przedsi?biorców w ramach popularnej w internecie formu?y aukcji ?kup teraz?.


Aneta Zwoli?ska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak bezpiecznie robi? zakupy w sieci


2010-10-30 Rosn?ca liczba sklepów, a tak?e coraz szerszy asortyment towarów i us?ug dost?pnych w internecie sprawiaj?, ?e dokonywanie zakupów bez ruszania si? sprzed ekranu monitora zyskuje szybko na popularno?ci.


Pawe? Kusiciel
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Fiskus sprawdza handluj?cych w sieci


2010-10-25 Fiskus skrupulatnie sprawdza podatników aktywnych w sieci, bo internauci nie rejestruj? e-firm i nie p?ac? nale?nych podatków. Uszczuplenia podatkowe si?gaj? ju? kilku milionów z?otych w ca?ym kraju.


Ewa Matyszewska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak za?o?y? sklep internetowy


2010-10-23 Otwarcie wirtualnej firmy mo?e by? bardzo op?acalne. Chocia? wi??e si? ze sporymi kosztami, lepiej postawi? na dro?sze rozwi?zania, ale jak najlepiej dopasowane do potrzeb naszego przedsi?wzi?cia


Aleksandra Kozicka-Puch
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

E-apteki szukaj? luk w nowych przepisach


2010-10-20 Po wej?ciu w ?ycie nowego prawa farmaceutycznego apteki internetowe b?d? nadal dzia?a?. Ale nie sprzedadz? ju? leków na recept?


Beata Chom?towska
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Handel w sieci prawie bez kontroli


2010-09-30 Na szarej strefie handlu i us?ug ?wiadczonych w Internecie Skarb Pa?stwa traci codziennie ogromne kwoty


Gra?yna Zawadka
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Zakupowy boom w sieci


2010-08-27 W Internecie kupuje ju? co czwarty Polak. Liczba e-sklepów ro?nie jeszcze szybciej


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

B?d? jednak ograniczenia dla handlu w sieci


2010-04-20 Komisja Europejska zgodzi?a si? na wprowadzenie nowych zasad e-handlu. Nie s? tak rygorystyczne, jak oczekiwali producenci, g?ównie markowych towarów.


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Kusz?cy towar z Internetu


2010-03-26 Poczta i firmy kurierskie b?d? walczy? o rynek paczek dla klientów indywidualnych.


Aneta Stabry?a
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Wydatki w e-sklepach przekroczy?y 5 mld z?otych


2010-02-26 Sprzeda? elektroniki w zesz?ym roku spada?a. Ale nie w Internecie, gdzie obroty skoczy?y o ponad 6 procent.


Piotr Mazurkiewicz
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

4 mln Polaków kupuje w sieci


2009-12-10 W tym roku zakupy w internecie zrobi ponad 4 mln doros?ych Polaków.


Mf
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak handlować w e-sklepie


2009-11-18 W?a?ciciele sklepów internetowych musz? zagwarantowa? kupuj?cym mo?liwo?? zwrotu towaru w terminie 10 dni od jego dor?czenia. Przez dwa lata odpowiadaj? równie? za niezgodno?? towaru z umow?.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Na reklamacje zakupu w e-sklepie klient ma dwa lata


2009-09-24 Prowadz? sklep internetowy z artyku?ami gospodarstwa domowego. Niedawno klient z?o?y? mi reklamacj? towaru zakupionego ponad rok temu, mimo ?e od pocz?tku u?ywania tego towaru musia? wiedzie? o jego wadzie. Czy w takiej sytuacji musz? uwzgl?dni? reklamacj??


Źród?o: Dziennik Gazeta Prawna
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

UOKiK o prawach klientów kupuj?cych w sieci


2009-08-25 Coraz wi?cej Polaków kupuje towary przez internet i sprowadza je zarówno z kraju, jak i zza granicy. Tymczasem brakuje wspólnych przepisów reguluj?cych ten rynek dla ca?ej Unii Europejskiej - powiedzia?a we wtorek wiceprezes Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma?gorzata Kozak podczas debaty po?wi?conej unijnej dyrektywie w sprawie praw konsumentów.


Źród?o: PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Handluj?cych w internecie czekaj? kontrole podatkowe


2009-08-11 Organy podatkowe coraz cz??ciej kontroluj? podatników dzia?aj?cych w sieci. Najwi?ksze trudno?ci urz?dnikom sprawia zebranie informacji o podatnikach. Najnowsza nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej u?atwi gromadzenie takich danych.


Ewa Matyszewska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Kupuj?cy w sieci nie wiedz?, jakie prawa im przys?uguj?


2009-06-25 Polacy polubili zakupy w sklepach internetowych. Jednak nie wszyscy kupuj?cy w znaj? swoje prawa, co wykorzytuj? przedsi?biorcy oferuj?cy swoje towary i us?ugi w internecie.


Ma?gorzata Kryszkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Polacy wydali na zakupy w internecie ok. 4,5 mld z?


2009-05-28 - W 2008 r. Polacy wydali na zakup towarów i us?ug w internecie 4,5 mld z? - poinformowa? w czwartek wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan.


ask, PAP
Czytaj wi?cej na www.gospodarka.gazeta.pl

"PB": Megakoalicja w m-p?atno?ciach


2009-05-11 W maju rusza pilota? p?atno?ci mobilnych. Osiem banków, czterech operatorów, MasterCard, eCard i EasyPay przetestuj? transakcje op?acane przez telefon. Za nieca?y rok b?dziemy mogli p?aci? komórk? w sklepach internetowych - pisze "Puls Biznesu".


jag, PAP
Czytaj wi?cej na www.gospodarka.gazeta.pl

Internet dobry na kryzys


2009-04-16 Cho? sprzeda? w sklepach spada, w sieci ro?nie nawet o kilkaset procent. Przedsi?biorstwa, szukaj?c oszcz?dno?ci, korzystaj? z ta?szych rozwi?za?, w tym z reklam w Internecie


asta , p.m. , ?.d.
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Handel w sieci ma za sob? ?wietny rok


2009-04-02 Na zakupy w sieci wydali?my w 2008 r. 11 mld z?. To skok o ponad jedn? trzeci? w ci?gu zaledwie roku


Tomasz Boguszewicz
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

W tym roku skurczy si? internetowy handel w USA


2009-03-18 Warto?? internetowej sprzeda?y towarów i us?ug (z wy??czeniem bran?y turystycznej) wyniesie w tym roku w Stanach Zjednoczonych 133,1 mld dol. ? szacuje firma badawcza eMarketer


Tomasz Boguszewicz
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Konsument ma 10 dni na rezygnacj? z us?ugi, któr? wylicytowa? na aukcji


2009-03-12 Serwis umo?liwiaj?cy aukcje us?ug nie jest stron? w stosunkach pomi?dzy kontrahentami i internauci nie mog? kierowa? do niego ?adnych roszcze?, w przypadku gdy trafi? na niesolidnego wykonawc?.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Opis zamawianej us?ugi jest wi???cy dla wygrywaj?cych aukcj?


2009-03-12 Ka?dy u?ytkownik aukcji us?ug mo?e wystawia? dowoln? liczb? zlece?. Jest jednak warunek: musi wywi?za? si? z ka?dego z nich. Prawo do odst?pienia od umowy o wykonanie us?ugi przys?uguje, gdy nie zosta?a ona rozpocz?ta przed up?ywem 10 dni od zawarcia.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Fiskus sprawdzi nieujawniony e-handel


2009-02-18 Organy kontroli skarbowej uzyskaj? nowe uprawnienia w zakresie kontroli e-handlu.


Magdalena Majkowska
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Zakupy online: mo?liwy zwrot towaru


2009-02-15 Zwrot towaru, który si? ju? nie podoba? Mo?liwe, ale tylko przy sprzeda?y przez Internet - to podstawowe prawo ró?ni?ce zakupy wirtualne od tradycyjnych - UOKiK po raz kolejny zwraca uwag? na zasady obowi?zuj?ce w Sieci.


Regina Anam
Czytaj wi?cej na www.eGospodarka.pl

Sza? e-zakupów trwa


2009-02-07 W czasach kryzysu Polacy nie odwrócili si? od handlu w sieci. W ubieg?ym roku kupili tam towary warte nawet 12 mld z?. O po?ow? wi?cej ni? rok wcze?niej


Tomasz Boguszewicz
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Sprzeda? w e-sklepach si?gnie 13 mld z?


2009-01-29 W IV kwartale 2008 r. sprzeda? w internecie wzros?a tylko o 20-30 proc. To wynik o po?ow? gorszy ni? zak?adano, a taka dynamika utrzyma si? w ca?ym 2009 roku. Wi?cej klientów kupuje w sieci, ale warto?? pojedynczych zakupów spada.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Jak handlowa? w Internecie


2009-01-22 Najwa?niejsze, o czym musisz pami?ta?, prowadz?c sklep w Internecie, to rzetelna informacja i przestrzeganie praw konsumentów. S? one nieco wi?ksze ni? przy tradycyjnym handlu


S?awomir Wikariak
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Jak sprawnie przeprowadzi? aukcj? w Internecie


2009-01-15 Zorganizowanie aukcji pozwala zebra? oferty handlowe od wielu oferentów oraz uzyska? jak najlepsze warunki sprzeda?y


Artur Jezierski
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Amazon bije rekordy, cho? sprzeda? online spada


2008-12-29 Minione ?wi?ta by?y najlepszym okresem w handlu internetowym w historii ? obwie?ci? Amazon. com. Analitycy studz? entuzjazm potentata handlu online


ap , d.e.
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Prokuratura zamkn??a sklep internetowy


2008-12-16 Nawet pó?tora tysi?ca osób mog?o pa?? ofiar? sklepu internetowego, który dzia?a? ko?o O?arowa Mazowieckiego. Jego konta zablokowa?a prokuratura - dowiedzia?o si? ?ycie Warszawy.


Marek Kozubal
Czytaj wi?cej na zw.com.pl

Wys?anie prezentu do innego miasta kosztuje u kuriera od 25 do 35 z?


2008-12-11 Nadanie paczki z Warszawy do Londynu kosztuje 340-800 z?, a do Nowego Jorku - nawet 900 z?. Za dostarczenie do Polski e-zakupów zrobionych np. w Wielkiej Brytanii lub USA zap?acimy mniej.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Polacy przez internet kupuj? prezenty za granic?


2008-12-10 Ponad 70 proc. u?ytkowników serwisu aukcyjnego eBay.pl zamierza wyda? w tym roku na prezenty tyle samo lub wi?cej ni? rok wcze?niej. Ponad po?owa z nich kupi je za po?rednictwem internetu za granic?.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Bezpieczne zakupy w Internecie w ??wi?ta


2008-12-09 Du?a cz??? Internautów swoje pierwsze e-zakupy robi w okresie przed?wi?tecznym. Niestety, wykorzystuj? to ró?nego rodzaju oszu?ci dla, których ostatnie tygodnie roku to prawdziwe ?niwa. W zwi?zku z tym specjali?ci Mediarecovery, firmy specjalizuj?cej sie w informatyce ?ledczej w Polsce, radz? jak bezpiecznie kupowa? przez Internet.


Regina Anam
Czytaj wi?cej na www.eGospodarka.pl

Prezenty z internetu mog? by? ta?sze


2008-12-05 Kupuj?c w internecie prezent pod choink?, szczególnie elektronik?, mo?esz zaoszcz?dzi? nawet 30 proc. Sposoby s? dwa: po?wi?cenie czasu na znalezienie najta?szej oferty lub skorzystanie z serwisów.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Sklepów internetowych nie mo?na wini? za zagubienie paczki


2008-12-04 Przewo?nik ponosi odpowiedzialno?? za utrat? lub uszkodzenie towaru zamówionego w e-sklepie powsta?e od przyj?cia przesy?ki a? do jej wydania. Gdy pojawi si? kurier z przesy?k?, nale?y sprawdzi?, czy paczka dotar?a do nas bez uszkodze?.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Niespójne prawo mo?e zaszkodzi? sprzedaj?cym


2008-11-15 Osoby handluj?ce w Internecie albo wynajmuj?ce w?asny dom mog? sta? si? podatnikami VAT, mimo ?e w podatku dochodowym nie s? traktowane jak przedsi?biorcy


Gra?yna J. Le?niak
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Konsumentom nie zawsze przys?uguje prawo do zwrotu towaru


2008-11-13 Na odst?pienie od umowy zawartej na odleg?o?? konsumenci maj? zazwyczaj 10 dni. Termin ten nie obowi?zuje przy zakupie artyku?ów spo?ywczych i indywidualnie okre?lonych przedmiotów. Strony mog? zawsze si? umówi?, ?e prawo do zerwania umowy b?dzie przys?ugiwa?o, mimo ?e nie przewiduje tego ustawa.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

E-sprzedawca odpowiada przez dwa lata


2008-11-05 Sprzedawcy internetowi odpowiadaj? za niezgodno?? towaru z umow? przez dwa lata od jego wydania kupuj?cemu.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Dla e-klientów liczy si? bezpiecze?stwo danych


2008-10-30 A? 90 proc. internautów podkre?la, ?e kupuj?c w sieci, trafia na problemy. Jakie? Nieotwieraj?ce si? strony, niejasne komunikaty, problemy z logowaniem, brak informacji. Co wtedy robi internauta? Szuka lepszej oferty u konkurencji.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Internauci nie mog? odpowiada? za kupno podrobionych towarów


2008-10-16 Osoby, które kupuj? podrobione towary na aukcjach internetowych, nie odpowiadaj? za paserstwo. Zdaniem prawników za proceder obrotu podróbkami - oprócz sprawców - mog? odpowiada? równie? portale aukcyjne.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Opinie klientów i wideoprezentacje zwi?kszaj? sprzeda? w sieci


2008-10-09 Jak zwi?kszy? sprzeda? przez internet? Specjali?ci radz?: wprowad? mo?liwo?? p?acenia on-line, wideoprezentacje, fora dyskusyjne i komentarze oraz u?atw przebrni?cie przez procedur? zamówie? (instaluj?c np. wirtualnego asystenta).


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Przesy?ki z e-sklepów mo?e odbiera? za nas s?siad


2008-10-09 Zamiast odbiera? awizowane przesy?ki z poczty, do ich odbioru mo?emy upowa?ni? inn? osob?. Pe?nomocnictwo pocztowe jest odp?atne i mo?e dotyczy? sta?ego lub okresowego odbioru przesy?ek. Je?eli na poczcie z?o?ymy zastrze?enie, naszych zakupów nie odbior? nawet domownicy.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Za zakupy w sieci internetowej wygodnie i bezpiecznie mo?na p?aci? kart?


2008-09-26 Rosn?ca popularno?? wirtualnych zakupów przek?ada si? na wzrost liczby p?atno?ci dokonywanych przez kupuj?cych. Zauwa?alny jest wzrost liczby p?atno?ci dokonywanych poprzez przelewy i transakcje elektronicznymi instrumentami p?atniczymi.


Remigiusz, dr hab., dyrektor w Zwi?zku Banków Polskich
J?drzej Grodzicki, doradca prezesa Zwi?zku Banków Polskich
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

E-apteki znalaz?y sposób na rygorystyczne prawo


2008-09-19 Klientom aptek internetowych trudno zwraca? leki, cho? maj? takie uprawnienie. Bez k?opotów wykupi? natomiast specyfiki wydawane na recept?


Micha? Kosiarski
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Handel wirtualny, fiskus realny


2008-09-03 4 mln z? niezap?aconych podatków ?ci?gn?? w ubieg?ym roku fiskus z osób handluj?cych w internecie. To dwukrotnie wi?cej ni? rok wcze?niej, ale to nadal kropla w morzu szarej strefy w sieci. Teraz urz?dnicy licz? na nowe uprawnienia


Zbigniew Domaszewicz, Rafa? Zasu?
Czytaj wi?cej na www.gospodarka.gazeta.pl

W?a?ciciele sklepów internetowych musz? poprawi? regulaminy


2008-08-28 Sklepy internetowe ograniczaj? prawa konsumentów: skracaj? czas na zg?oszenie reklamacji, nie podaj? pe?nych informacji o produkcie i spó?niaj? si? z dostaw?. Takie dzia?ania w?a?cicieli e-sklepów s? niezgodne z prawem.


Katarzyna Wójcik
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

E-sprzedawca odpowiada przez dwa lata


2008-08-14 Sprzedawcy internetowi odpowiadaj? za niezgodno?? towaru z umow? przez dwa lata od jego wydania kupuj?cemu.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

E-transakcje: kradzie?e najcz??ciej wynikaj? z b??dów klientów


2008-08-01 Druga w tym roku awaria systemu kart Visa pokazuje, ?e transakcje elektroniczne nadal bywaj? zawodne. Ci?gle zdarzaj? si? te? udane ataki hakerów na klientów banków. O systemach zabezpiecze? w bankach i koniecznej edukacji klientów rozmawiaj? uczestnicy debaty zorganizowanej przez Gazet? Prawn?.


Ma?gorzata Piasecka-Sobkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Chcemy robi? zakupy w sieci


2008-07-30 Dobre wiadomo?ci dla e-handlu - a? 71 proc. klientów sklepów internetowych deklaruje, ?e b?dzie coraz cz??ciej kupowa? w sieci


zbig
Czytaj wi?cej na www.gospodarka.gazeta.pl

Handel unijny mo?na potwierdzi? e-mailem


2008-07-26 Korespondencja z klientem oraz dokumenty przewozowe mog? by? dowodami uprawniaj?cymi do zastosowania zerowej stawki VAT.


Krzysztof Ko?licki
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Apteki internetowe nie akceptuj? zwrotu kupionych leków


2008-07-23 Lek kupiony w sieci mo?na zwróci? w ci?gu dziesi?ciu dni. W praktyce jest to prawie niemo?liwe z uwagi na sprzeczno?? przepisów.


?ukasz Kuligowski
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Handel w Internecie pod lup? skarbówki


2008-07-18 Prawie o po?ow? spad?a w 2007 r. liczba kontroli zako?czonych decyzj?. To efekt mo?liwo?ci skorygowania deklaracji po wizycie inspektorów


Gra?yna J. Le?niak
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Trzeba tak handlowa? w Internecie, ?eby nie ?ama? przepisów


2008-07-15 Ju? blisko 5 mln Polaków kupuje towary i us?ugi przez Internet. Przybywa te? e-sklepów. Niestety, wiele z nich wci?? jest na bakier z wymaganiami stawianymi przez przepisy


Jerzy Domaga?a
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Ochrona zakupów w sieci nie nad??a za ?yciem


2008-07-10 Sytuacja prawna konsumenta ró?ni si? istotnie w zale?no?ci od tego, jakiemu prawu podlega przedsi?biorca oferuj?cy towar on-line.


Krzysztof Polak
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Zakupy w internecie - maszyna zamiast kuriera?


2008-07-07 Na ulicach polskich miast pojawi si? sie? automatów do wydawania paczek zamawianych w sklepach internetowych. Czy maszyny pokonaj? wreszcie te problemy e-handlu, z którymi nie radzi sobie ani Poczta Polska, ani firmy kurierskie?


Piotr Mi?czy?ski, Zbigniew Domaszewicz
Czytaj wi?cej na www.gospodarka.gazeta.pl

Oferta z internetu


2008-07-04 Brak podstawowych informacji zwi?zanych z transakcj? to najwa?niejszy zarzut dotycz?cy sklepów internetowych. Kontrol? dzia?aj?cych w sieci przedsi?biorców przeprowadzi?a Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK. Zastrze?enia dotycz? a? 89 z 126 sklepów.


Źród?o: UOKiK (www.uokik.gov.pl)


Za kilka lat handel internetowy b?dzie stanowi? w Europie 19% sprzeda?y


2008-07-02 Handel internetowy w latach 2012 - 2015 b?dzie stanowi? 19 proc. ca?kowitej warto?ci sprzeda?y - poinformowa?a w komunikacie Visa Europe.


Źród?o: PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Serwisom aukcyjnym w Polsce grozi s?d za handel podróbkami


2008-07-02 Po wygranym przez koncern LMVH procesie przeciwko eBay we Francji w Polsce te? mog? pojawi? si? podobne pozwy. Allegro zapewnia, ?e prawa nie ?amie.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Internet rujnuje Poczt? Polsk?


2008-06-29 Jutro paczki wysy?ane Poczt? Polsk? dro?ej? ?rednio o 20 proc. Ale i tak ksi?gowi Poczty b?d? si? modli?, by handel internetowy wybi?a zaraza. Bo rynek, o który chc? walczy? prywatne firmy pocztowe, dla Poczty jest ?ród?em strat


Piotr Mi?czy?ski, Zbigniew Domaszewicz
Czytaj wi?cej na www.gospodarka.gazeta.pl

Ponad 40 proc. mieszka?ców UE chce robi? e-zakupy w innych krajach


2008-06-27 Ponad 40 proc. mieszka?ców Unii Europejskiej chce kupowa? przez internet towary z innych krajów - poinformowa?a dzi? na konferencji komisarz UE ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa.


Źród?o: PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

A? 1 tys. sklepów powsta?o w sieci w ci?gu pó? roku


2008-06-26 Bran?a szacuje, ?e warto?? rynku internetowego handlu na koniec roku przekroczy 12 mld z?. E-sklepy i porównywarki cen tworz? serwisy, w których klienci mog? ocenia? produkty. W sieci dzia?a ponad 4 tys. polskoj?zycznych sklepów, a 52 proc. ich klientów liczy si? z opiniami innych konsumentów.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Kupuj?cy w sieci s? nara?eni na ataki cyberprzest?pców


2008-06-12 Prowadzisz biznes i do tej pory nie przywi?zywa?e? du?ej wagi do bezpiecze?stwa komputerów w twojej firmie? Uwa?aj, bo mo?e ona pa?? ofiar? cyberprzest?pców.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Reklamacj? na zagubion? przesy?k? mo?na z?o?y? po 14 dniach


2008-06-12 Je?li towar kupiony w sieci d?ugo do nas nie dociera, skontaktujmy si? ze sklepem internetowym. Po up?yni?ciu czasu wymaganego na dostarczenie jej przez Poczt? Polsk? sprzedawca wype?ni druk reklamacyjny. Poczta ma 14 dni na wyja?nienie. Je?li nie zmie?ci si? w tym terminie, wyja?nienie mo?e przed?u?y? si? do miesi?ca.


Adam Makosz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Protest pracowników Poczty Polskiej uderzy? w ma?e sklepy internetowe


2008-06-12 Na strajku pocztowców najbardziej strac? nie najwi?ksi gracze, ale tysi?ce ma?ych sklepów internetowych.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Electro World otwiera sklep w internecie


2008-06-11 Jedna z najwi?kszych sieci z RTV i AGD, b?dzie po wakacjach walczy? o klientów w internecie. To mo?e by? powa?na konkurencja dla wszystkich e-sklepów.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Ci?gle nie wiadomo, czy wolno sprzedawa? alkohol w sieci


2008-06-02 Nie wiadomo, czy wydawane przez gminy zezwolenia na handel napojami wyskokowymi obejmuj? ich sprzeda? w Internecie. Je?li nie, sklepy mog? zacz?? traci? koncesje


Katarzyna Pawlak
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Klienci e-sklepów najbardziej ufaj? innym klientom


2008-05-29 Nie ekspertom, nie analitykom, nie naukowcom ani nawet nie blogerom (nie wspominaj?c o reklamie) - internauci, którzy zamierzaj? zrobi? zakupy w sieci, najbardziej ufaj? opiniom innych klientów.


Micha? Fura
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

W jaki sposób mo?na z?o?y? reklamacj? na towary zakupione przez internet


2008-05-29 Osoba kupuj?ca przez internet nie jest wystawiona na widzimisi? sprzedaj?cego. W pewnych sytuacjach ma nawet wi?cej uprawnie? ni? konsument, który robi zakupy w tradycyjnym sklepie. W ci?gu dziesi?ciu dni od zawarcia umowy internauta mo?e odst?pi? od transakcji bez podania przyczyn.


Ma?gorzata Piasecka-Sobkiewicz
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Polacy kupuj? wi?cej przez Internet


2008-05-28 Polacy zarabiaj? wi?cej, ch?tniej wydaj? wi?c pieni?dze na realizacj? swoich potrzeb, w tym równie? za po?rednictwem Internetu. Tak wynika z analizy transakcji p?atniczych przeprowadzonych przez Krajow? Izb? Rozliczeniow? S.A.


Marta Kami?ska
Czytaj wi?cej na eGospodarka.pl

Konsumentowi nie zawsze przys?uguje prawo odst?pienia


2008-05-23 Ustawodawca ograniczy? prawo konsumenta do odst?pienia od umowy zawartej w internecie. Prawo odst?pienia nie przys?uguje konsumentowi przy us?ugach ju? rozpocz?tych. W przypadku spe?nienia przez przedsi?biorc? ?wiadczenia zast?pczego, konsument ma prawo nieprzyj?cia go.


Tomasz Suchar
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Przepisy utrudni? ?ycie internetowym aptekom


2008-05-05 E-apteki musz? przyjmowa? zwroty leków od pacjentów, spe?nia? odpowiednie standardy lokalowe i transportowe oraz zdoby? kilka urz?dowych dokumentów.


Micha? Kosiarski
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Mo?na odda? leki w e-aptece


2008-05-05 Obowi?zuj?ce od ubieg?ej soboty przepisy dotycz?ce aptek internetowych utrudni? ?ycie ich w?a?cicielom.


Micha? Kosiarski
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

E-sklepy nie dostan? dotacji z UE


2008-04-30 Bruksela przeznaczy?a 390 mln euro na rozwój e-us?ug. Polskie kryteria s? jednak tak ostre, ?e przez ich sito mo?e si? przecisn?? niewiele firm


Anna Cie?lak
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Ro?nie warto?? handlu internetowego w Polsce


2008-04-29 Osoby prowadz?ce za po?rednictwem internetu dzia?alno?? gospodarcz? musz? do 30 kwietnia rozliczy? si? z fiskusem. W 2007 roku sklepów internetowych by?o w Polsce 3,4 - 4 tys.


Źród?o: PAP
Czytaj wi?cej na www.GazetaPrawna.pl

Sklepy internetowe opr? si? recesji


2008-04-25 Trudno?ci gospodarcze Stanów Zjednoczonych nie ogranicz? handlu internetowego zarówno w USA, jak i skali globalnej. W ocenie firmy badawczej Forrester Research w Stanach, czyli na najwa?niejszym ?wiatowym rynku e-handlu, jego obroty powi?ksz? si? w tym roku o 17 proc. i wynios? 204 mld dolarów.


Zbigniew Zwierzchowski
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Ma?e firmy cz??ciej stawiaj? na e-biznes


2008-04-16 Co druga firma nie oferuje jeszcze swych produktów w sieci. Ale a? 30 proc. przedsi?biorstw planuje wej?cie w internetowy biznes w tym roku


Zbigniew Zwierzchowski
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Liczba Polaków kupuj?cych w sieci przez rok wzros?a o milion


2008-03-14 Konkurencyjne ceny oraz brak konieczno?ci wychodzenia z domu to najcz?stsze powody zakupów w sieci. Z okazji Europejskiego Dnia Konsumenta 15 marca organizacje walcz?ce o prawa s?abszych uczestników rynku przypominaj?: zanim klikniesz, poznaj swoje prawa.


Źród?o: PAP
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Nie ka?dy kupiony towar wolno odda? do e-sklepu


2008-01-12 Kupuj?c przez Internet, mo?emy w ci?gu dziesi?ciu dni odst?pi? od umowy. Nie dotyczy to jednak wszystkich produktów. Trzeba te? p?aci? za przesy?ki


Micha? Kosiarski
Czytaj wi?cej na www.rp.pl

Rusza druga edycja studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej z zakresu e-biznes


2007-03-19 Sukces twórców komunikatorów i w?a?cicieli sklepów internetowych wkrótce stanie si? prawdziwym wirusem. Trwa ju? pierwsza edycja studiów z e-biznesu na Politechnice Warszawskiej. W odpowiedzi na du?e zainteresowanie, Politechnika og?asza nabór na drug? tur?. Nauk? przedsi?biorców dofinansuje Unia Europejska.

Autor: Izabella Tobota
Źród?o: EFICOM


Optymizm polskiego e-commerce


2007-02-20 75% sklepów internetowych prognozuje wzrost swoich obrotów w 2007 roku - wynika z bada?, jakie przeprowadzi? w?ród swoich klientów OGICOM, dostawca us?ug internetowych dla biznesu.


Autor: Hanna Laskowska
Źród?o: www.e-biznes.pl


Spo?ywczak online?


2006-08-18 Ju? jaki? czas temu zastanawia?em si? nad tematem opisanym w?a?nie w serwisie gazeta.pl jako Artyku?y spo?ywcze z internetu. Jak sytuacja wygl?da w Krakowie? Czy i w jaki sposób u?ytkownicy mog? wp?ywa? na jako?? us?ug takich sklepów i nie tylko takich sklepów?

Autor: olaf
Źród?o: www.it.wkrakowie.org


?wiatowy Dzie? Konsumenta


2006-03-13 Wirtualne sklepy i aukcje staj? si? coraz popularniejsze. Korzysta z nich ju? ponad po?owa Polaków. Podczas ?wiatowego Dnia Konsumenta przypominamy internautom ich prawa zwi?zane z transakcjami w sieci.


Źród?o: UOKiK (www.uokik.gov.pl)


Fiskus w sieci: Za handel w sieci trzeba p?aci?


2005-03-24 ?ódzka Izba Skarbowa jest zdania, ?e opodatkowanie za transakcje odbywaj?ce si? w sieci dotyczy oko?o jednej na dziesi?? transakcji.

J.B.
Źród?o: Bankier.pl


Zabezpieczenia w sieci


2004-12-27 Utrudnij prac? hakerowi, ukryj dane dotycz?ce twoich pieni?dzy, np. dost?p do konta bankowego, szczególnie je?li korzystasz z banku on-line.

MAX


Zakupy w sieci


2004-11-02 Polski rynek elektronicznego handlu po kilku latach zastoju prze?ywa prawdziwy rozkwit.

Konrad Drozdowski
Źród?o: Magazyn InternetIlość zarejestrowanych sklepów internetowych
6024
Witryna miesiąca - Magazyny Internetowe


Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-06-26
USD 3,7653 -0,45%
EUR 4,2117 -0,33%
CHF 3,8773 -0,52%
GBP 4,7969 -0,38%
Wspierane przez Money.pl


Strona główna  |  O nas  |  Polityka prywatno¶ci  |  Sklepy polecane  |  Kontakt z nami  |  Dodaj sklep  |  Nasze banery  |  Linki  |  Dodaj do ulubionych

Serwisy partnerskie:
¶wiat zakupów online
pasaż handlowy
katalog sklepów internetowych
artykuły o sklepach internetowych
polecane sklepy internetowe
INTERMEDIA (c) 2003-2012 Copyright by i-sklepy.pl                                                                                                                                                                                      Sklepy internetowe